info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Blush&Brown kinderkleding, gevestigd te Bodegraven en ingeschreven onder KvK- nummer: 73603775.

Artikel 1: Definities
1.1 Blush&Brown kinderkleding is een onlinewinkel in kinderkleding, welke via www. blushandbrown.nl bezocht kan worden.

Artikel 2:Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Blush&Brown kinderkleding, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Blush&Brown kinderkleding worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Blush&Brown kinderkleding ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand:

 • na het plaatsen van een bestelling bij Blush&Brown kinderkleding.

 • door het kennis nemen en accepteren van de Algemene Voorwaarden van Blush&Brown kinderkleding.

 • na acceptatie van de bestelling van een klant door Blush&Brown kinderkleding. Blush&Brown kinderkleding is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.


Artikel 4: Aanbod
4.1 Blush&Brown kinderkleding zal de aangeboden goederen zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw afbeelden en omschrijven als de redelijkheid vereist.
4.2 Afbeeldingen gelden echter slechts bij benadering, kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleur. Dit is geen reden voor schadevergoeding.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
5.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen een standaardtarief van €4.95. Bij een bestelling van meer dan €50.- zijn de verzendkosten gratis. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land, hiervoor worden de PostNL verzendkosten aangehouden.
5.3 Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele invoer- en zetfouten.
5.4 Prijswijzigingen die tot stand komen na het aangaan van de overeenkomst zullen niet worden doorberekend aan de klant.


Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling kan plaats vinden op één van de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:

 •  vooruitbetaling; middels overboeking per bank of giro.

 • iDEAL; veilig online betalen via uw eigen bank.
   

6.2 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Blush&Brown kinderkleding.

6.3 Indien de betaling plaats vindt met een kortingsbon of tegoedbon zal de tegoedbedrag van het totaal bedrag van de rekening worden afgetrokken. Verzend- en administratiekosten kunnen niet worden betaald met een kortingsbon of tegoedbon.

Artikel 7: Leveringen
7.1 Blush&Brown kinderkleding streeft ernaar om bestellingen uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door de klant aangegeven afleveradres. Hiertoe is Blush&Brown kinderkleding echter niet verplicht.
7.2 De uiterste leveringstermijn is tien dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Blush&Brown kinderkleding kan worden toegerekend. Tenzij er een afwijkende levertijd is aangegeven op de website. Het verzenden van uw bestelling wordt middels e-mail aan u bevestigd.
7.3 Wij zullen ons uiterste best doen om de informatie in de online-winkel up to date te houden. Indien onverhoopt de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of niet (geheel of gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan, uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Blush&Brown kinderkleding zal in dat geval, binnen veertien dagen, voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 8: Retourneren en omruilen van artikelen
8.1 Blush&Brown kinderkleding doet er alles aan om U via onze website juist te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren, de eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd. Tenzij Blush&Brown kinderkleding in gebreke is gebleven.
8.2 Artikelen, die u via Blush&Brown kinderkleding heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

 • deze artikelen uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via het e-mail adres: info@blushandbrown.nl. In de aanmelding van uw retour dient u te vermelden, uw naam, het ordernr, welke artikelen u wenst te retourneren, en of u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Indien uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie werkdagen een e-mail met bevestiging met hierin het adres waarnaar u uw bestelling kan zenden.

 • de artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.

Let op:

 • de artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

8.2 Blush&Brown kinderkleding accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal, ongeacht de gekozen betaalmethode, door ons worden gecrediteerd binnen tien werkdagen na ontvangst van de retour.
8.4 De klant dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen altijd voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Artikel 9: Zichttermijn en annulering
9.1 De klant heeft conform de Wet Koop op afstand een zichttermijn van zeven werkdagen na ontvangst. Dit houdt in dat de klant zonder betaling van kosten en zonder opgave van redenen de bestelling kan annuleren. De klant kan op deze wijze het gehele orderbedrag terugkrijgen. De klant dient echter wel de bestelling op eigen kosten te retourneren.
Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • binnen zeven dagen na ontvangst dient een e-mail gestuurd te worden aan info@blushandbrown.nl. In deze e-mail dient u naam, ordernummer en uw bankgegevens te vermelden, daarnaast dient u te vermelden dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet Koop op afstand. Indien uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestigings e-mail met hierin het adres waarnaar u uw bestelling kan zenden.

 • artikelen dienen in de originele staat van verzending te zijn, voorzien van de aangehechte labels en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

 • retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.


Zodra de retourzending is ontvangen en verwerkt ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Restitutie van het orderbedrag zal binnen tien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Blush&Brown kinderkleding plaats vinden.

Artikel 10: Klachten
10.1 Wij doen ons uiterste best om een perfect product bij de klant af te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen door middel van een mail naar info@blushandbrown.nl.

In overleg met u zullen wij trachten het probleem zo spoedig mogelijk en naar wederzijds genoegen op te lossen. Teneinde de klacht zo snel mogelijk te verhelpen verzoeken wij u om de klachtenprocedure strikt op te volgen. De kosten voor het retourzenden van het artikel waarover u een klacht heeft komt in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Klachten zullen niet gegrond worden verklaard wanneer :

 • kleding en/of producten al gewassen (of gedragen) is

 • wanneer u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen

 • wanneer u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd.


Artikel 11: Bestelling/Communicatie
11.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Blush&Brown kinderkleding, is Blush&Brown kinderkleding niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Blush&Brown kinderkleding.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Blush&Brown kinderkleding is niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door Blush&Brown kinderkleding verkocht producten.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Blush&Brown kinderkleding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Blush&Brown kinderkleding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Blush&Brown kinderkleding niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Blush&Brown kinderkleding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Blush&Brown kinderkleding zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Blush&Brown kinderkleding kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voor zoveel Blush&Brown kinderkleding ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Blush&Brown kinderkleding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Privacy
14.1 Blush&Brown kinderkleding behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 15: Auteursrecht
15.1 Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Blush&Brown kinderkleding.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland tot uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,

 • zullen Blush&Brown kinderkleding en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen:
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Blush&Brown kinderkleding
KvK-nummer: 73603775
BTW-nummer: NL0056616647

E-mail : info@blushandbrown.nl
 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om de website te verbeteren.